A legjobb online élmény érdekében cookie-kat használunk. Tekintse meg cookies szabályzatunkat.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a www.okosoldal.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) által a Weboldal használata során megadott és ezáltal a Weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) számára hozzáférhetővé tett adatok kezeléséről az érintett felhasználót tájékoztassa.

 

Adatkezelő: Vodafone Magyarország Zrt. (székhely: 1112 Budapest, Boldizsár utca 2.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044159)

 

I. Személyes adatok

Weboldal ekként megjelölt meghatározott szolgáltatásai csak bizonyos, a Felhasználóhoz kapcsolódó adatok (köztük személyes adatok) megadását követően vehetőek igénybe. Ezen adatokat Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint kezeli.

A Weboldal használatához szükséges adatszolgáltatás önkéntes, Adatkezelő a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a részére átadott adatokat.

A Weboldal használata során az alábbi adatok megadása válhat szükségessé a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele érdekében illetve során a Felhasználó:

 

Készülékjavítási előzetes munkalap szolgáltatás

a)            teljes neve

b)           e-mail címe

c)            telefonszáma

d)           lakcíme

e)           a szolgáltatások során használt készülék IMEI száma

f)            IP cím alapú földrajzi hely adat (IP cím alapján kerül beolvasásra, melyet Felhasználó a böngészőben felugró ablakban hagy jóvá) a legközelebbi szervizpont ajánlása érdekében

 

Készülékbiztosítás kárrendezés szolgáltatás

A készülékbiztosítást nyújtó biztosító (ACE European Group Ltd. Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Gránit Torony, által megbízott MARSH Kft, 1082 Budapest, Futó utca 47-53, Corvin Irodák) részére a Felhasználó kérésére és számára e-mail útján küldendő információk összesítése:

a)            teljes neve

b)           e-mail címe

c)            telefonszáma

d)           kárszám

Felhívjuk figyelmét, hogy a készülékbiztosításhoz kapcsolódó egyéb adatkezelés és adatfeldolgozás tekintetében a Biztosító adatkezelési tájékoztatója irányadó.

 

II. Az adatkezelés célja

a)            A készülékkel és annak szervizelésével kapcsolatos esetleges későbbi ügyintézés elősegítése;

b)           készülékekkel kapcsolatos általános – beazonosítást nem igénylő – kérdések megválaszolása;

c)            készülékbiztosításos kárrendezés miatti kapcsolattartás;

 

III. Az adatkezelés időtartama

Fenti adatokat Adatkezelő az adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb

 

a)            a készülékjavítási előzetes munkalap szolgáltatás esetén 7 napig tárolja, ezt követően adatok törlésre kerülnek.

 

b)           a készülékbiztosítás kárrendezés szolgáltatás esetén a választott opciókat cookie-k segítségével 24 óráig tárolja, , ezt követően adatok törlésre kerülnek azzal, hogy az Adatkezelő által a Felhasználó kérésére és számára küldött e-mail üzenetet és az abban foglalt adatokat nem tárolja, a továbbítást követően a szöveg törlésre kerül.

 

IV. Hozzájárulás az adatkezeléshez

A Felhasználó a Weboldal használatakor és a jelen Tájékoztatóban felsorolt szolgáltatások igénybevételével jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

 

V. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó Személyes Adatait illetéktelenektől megvédje. A Felhasználók Személyes Adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a Személyes Adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

 

VI. Felelősség korlátozása

A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a Weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, az Adatkezelő az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen Weboldalak használata során a Felhasználónál felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat. Adatkezelőknek nem áll módjában felelősséget vállalni azon adatok bizalmas kezeléséért, amelyeket Felhasználó a Weboldal szabadon szerkeszthető felületeire történő adatfelvitellel hoz nyilvánosságra.

 

V. Copyright

A Vodafone weboldalak - a továbbiakban: weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - a továbbiakban: Vodafone Magyarország zrt. - kizárólagosan jogosult. A Vodafone Magyarország zrt. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

 

VI. Felhasználási engedély

A Weboldalon található "Vodafone" márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Vodafone Group Plc, a Vodafone Group Plc felhatalmazása alapján a Vodafone Sales and Services Limited-del kötött Védjegyhasználati Megállapodás alapján Magyarországon az Adatkezelő ezen védjegyek használatára jogosult. A Weboldalon található termék- és díjszabás - részben szöveges, részben ábrás - nevek az Adatkezelő bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen az Adatkezelő, illetve bizonyos esetekben a Vodafone Group Plc előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

 

VII. Változtatás joga

A Weboldalon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az Adatkezelő fenntartja. Adatkezelő nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a Weboldalon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. Az itt található adatok és információ nem minősíthető úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. Az Adatkezelő szintén fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, amennyiben azt Általános Szerződési Feltételei egyébként lehetővé teszik, továbbá nem vállalja a felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sem pedig a Weboldalak tartalmának jogosulatlan, az Adatkezelő kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

 

VIII. Linkek

A Weboldalon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. Az Adatkezelő nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak az Adatkezelő Weboldalára vonatkozik.

 

IX. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását

 

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Adatkezelőnél tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetőleg az Adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Az adatkezelés a NAIH-nál bejelentésre került.

 

Az adatkezelés NAIH által kiadott azonosító száma: NAIH-104545/2016.

 

 

 

 

 

 

Lépj velünk kapcsolatba